Productcategorieën
Toepassingen
Merken

Apparatuur voor het testen van zuurstofprocessen

Productcategorieën Apparatuur voor het meten van fysieke eigenschappenApparatuur voor het testen van drankenApparatuur voor het testen van papier en pulpApparatuur voor het testen van zuurstofprocessenFilmaanbrengersInspectieapparatuur voor inkten en coatingsMateriële testapparatuurMicrometerMilieukamersMilieutestapparatuurProfiel/Plus-assortiment van TechnidyneTest/Plus-assortiment van TechnidyneTestapparatuur voor flexibele verpakkingenTestapparatuur voor metalen verpakkingenUniversele testmachinesZoutsproeitesters
Merken C&W Specialist ProductenCMC-KUHNKE ProductenEagle Vision-systems ProductenMessmer Büchel ProductenOxySense ProductenQuality By Vision ProductenRay-Ran ProductenSteinfurth ProductenSystech Illinois ProductenTechnidyne ProductenTesting Machines Inc ProductenTM Electronics ProductenTQC Sheen ProductenUnited Testing Producten

Privacybeleid

Industrial Physics Privacybeleid

I. Identiteit en contactgegevens van de gegevensbeheerder.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in overeenstemming met de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften voor gegevensbescherming is:

Industrial Physics
40 McCullough Drive
Nieuw kasteel, DE 19720
Verenigde Staten
+1 302 613 5600
info@industrialphysics.com
industrialphysics.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website met onze inhoud en diensten aan te bieden. De regelmatige verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn onder meer gevallen waarin voorafgaande toestemming technisch niet kan worden verkregen en waarin de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wanneer toestemming gepast is voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) (a) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen om de toestemming van de betrokkene te verkrijgen voor de verwerking van zijn gegevens.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) (b) UK GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele activiteiten uit te voeren.

Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) (c) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 (1) (d) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of die van een derde, en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het belang van eerstgenoemde, zal Art. 6 (1) (f) UK GDPR dienen als rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of beperkt zodra het doel van de opslag ervan is verwezenlijkt. Aanvullende opslag kan plaatsvinden indien dit wordt voorgeschreven door internationale regelgeving, wetten of andere relevante voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Beperking of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer de in de voornoemde normen vastgelegde opslagtermijn verstrijkt, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard om het betrokken contract te sluiten of uit te voeren.

IV. Rechten van de betrokkene.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR van het Verenigd Koninkrijk en hebt u de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens door hem worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt.
 • De geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, als specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag.
 • Het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 • Het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Als er geen persoonlijke gegevens van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op grond van artikel 22 (1) en artikel 22 (4) VK AVG en, in bepaalde gevallen, zinvolle informatie over het betrokken gegevensverwerkingssysteem, en de reikwijdte en het beoogde resultaat van een dergelijke verwerking op de gegevens onderwerp.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zullen worden doorgegeven. In dit verband kunt u dan verzoeken om de passende garanties in overeenstemming met Art. 46 UK GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U heeft recht op rectificatie en/of wijziging van de gegevens indien de door u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens onverwijld corrigeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die de gegevensbeheerder in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 (1) UK AVG en het is nog niet zeker of de legitieme belangen van de gegevensbeheerder zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag van gegevens – alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting tot verwijdering

Indien u de verantwoordelijke voor de verwerking verzoekt uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, dient hij dit onmiddellijk te doen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met art. 6 (1) (a) en Art. 9 (2) (a) UK AVG en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de gegevens.
 • Volgens art. 21 (1) UK AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking van de gegevens en zijn er geen dwingende gerechtvaardigde gronden meer voor de verwerking, of u maakt bezwaar op grond van art. 21 (2) VK AVG.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de toepasselijke wetgeving waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 (1) VK AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en de gegevens moet wissen op grond van Art. 17 (1) UK GDPR, neemt hij passende maatregelen, waaronder technische middelen, om gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat een verzoek is ingediend om alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten om het proces uit te voeren.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist is door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de vertegenwoordiger is gedelegeerd.
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 (2) (h) en art. 9 (2) (i) en art. 9 (3) VK AVG.
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 (1) UK AVG, voor zover de wet waarnaar wordt verwezen in subparagraaf (a) de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal beïnvloeden, of
 • om rechtsvorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien u het recht van rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking over de voor de verwerking verantwoordelijke hebt, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de rectificatie of uitwissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U behoudt zich het recht voor om door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden ingelicht over de ontvangers van uw gegevens.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de voor de verwerking verantwoordelijke die de gegevens aanvankelijk heeft ontvangen, aan een andere persoon te laten overdragen, indien:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG of art. 9 (2) (a) UK AVG of uitvoering van een contract in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) VK AVG en
 • de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene persoon aan de andere door te geven, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen worden niet aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd.

7. Recht van bezwaar

Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) (e) of 6 (1) (f) UK GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering in verband met direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluiten per geval, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat rechtsgevolgen heeft of u in wezenlijke mate treft op een soortgelijke wijze. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 • nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
 • is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, en wanneer dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
 • is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van Art. 9 (1) UK GDPR, tenzij Art. 9 (2) (a) of Art. 9 (2) (b) UK GDPR van toepassing is, en er redelijke maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger bijstand te verkrijgen, om uw mening over de zaak kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat waar u verblijft, of waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR van het Verenigd Koninkrijk. Indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de ICO indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens hebben gebruikt en/of van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Het adres van de ICO: Information Commissioner´s Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF Hulplijnnummer: 0303 123 1113 ICO : https://www.ico.org.uk

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig art. 78 UK GDPR.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en relevante informatie van het computersysteem van het oproepende apparaat.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Browsertype en gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Webpagina’s van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bezocht
 • Webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor de aflevering van de website op de computer van de gebruiker. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

Voor de bovengenoemde doeleinden is ons gerechtvaardigd belang gelegen in de verwerking van gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) UK GDPR.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logfiles is Art. 6 (1) (f) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. De sessie is voltooid wanneer het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is voltooid.

5. Bezwaar en wissen

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, alsmede het opslaan van gegevens in logbestanden, zijn van essentieel belang voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar maken tegen de bovengenoemde processen.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser bij heropening van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Taal instellingen

Wij gebruiken ook cookies op onze website, die ons in staat stellen het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Als gevolg daarvan zullen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Ingevoerde zoekopdrachten
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van websitefunctionaliteiten

De op deze wijze verzamelde gebruikersgegevens worden door middel van technische maatregelen gepseudonimiseerd. Het is derhalve niet mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die de site bezoekt. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technische cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze vereisen dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende doeleinden:

 • Taalinstellingen toepassen
 • Opslag van zoektermen

De door technische cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Wij gebruiken cookies om u een vlotte ervaring te bieden wanneer u onze website gebruikt en om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken, zodat wij u relevante inhoud kunnen bieden en de dienst die wij u leveren voortdurend kunnen verbeteren.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van niet-technische cookies is Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies is Art. 6 (1) (f) UK GDPR, legitieme belangen.

4. Duur van de opslag en mogelijkheid van bezwaar en wissing

Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Als u de Safari-browser versie 12.1 of hoger gebruikt, worden cookies na zeven dagen automatisch verwijderd. Dit geldt ook voor opt-out cookies, die worden gebruikt om het gebruik van trackingmechanismen te voorkomen.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website gratis abonneren op een nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven:

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Telefoon / mobiel telefoonnummer
 • Adres

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief aan de ontvanger te bezorgen.

Aanvullende persoonsgegevens als onderdeel van het registratieproces worden verzameld om misbruik van de diensten of van het e-mailadres te voorkomen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt na registratie voor de nieuwsbrief is Art. 6 (1) (a) UK GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Bezwaar en wissen

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. Daartoe bevat elke nieuwsbrief een “opt-out”-link.

Via deze weg is het ook mogelijk de toestemming voor de opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

VIII. Contact via e-mail

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt contact met ons opnemen via het op onze website vermelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Als u besluit contact op te nemen met een van de partners in het verkoopnetwerk, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de partner, zodat zij contact met u kunnen opnemen over uw vraag.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

Indien u via e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een e-mail is Art. 6 (1) (f) UK GDPR. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) (b) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie definitief is opgelost.

5. Bezwaar en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

Industrial Physics biedt u de mogelijkheid om, indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, gebruik te maken van een afmeldingsoptie in de e-mails die u ontvangt.

In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het leggen van het contact zijn opgeslagen, gewist.

IX. Contactformulier

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Reden van contact / Soort dienst
 • Merk model
 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Telefoon / mobiel telefoonnummer
 • Gewenste wijze van contact
 • IP-adres van het apparaat van de gebruiker
 • Datum en tijd van contact

Als onderdeel van het verzendingsproces zal uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens worden verkregen en zal naar dit privacybeleid worden verwezen.

We gebruiken Gravity Forms om de gegevens in de contactformulieren vast te leggen, we bewaren ze lokaal gedurende 90 dagen
We gebruiken de volgende plugins (door Gravity+ ontwikkelaar) om de gegevens (Inquiry, Service, Quote forms) vanuit de WordPress database naar Salesforce te sturen (beide richtingen) via de SalesForce REST API

 • Zwaartekrachtformulieren + Salesforce: API
 • Zwaartekracht vormt dynamische populatie Pro
 • Gravity Forms Dynamic Population Pro: Salesforce

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Als u besluit contact op te nemen met een van de partners in het verkoopnetwerk, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de partner, zodat zij contact met u kunnen opnemen over uw vraag.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor het leggen van contact. Indien u per e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook ons noodzakelijk rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) (a) UK GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een e-mail is Art. 6 (1) (f) UK GDPR. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) (b) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het Contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten onomstotelijk zijn opgehelderd.

5. Bezwaar en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

Industrial Physics biedt u de mogelijkheid om, indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, gebruik te maken van een afmeldingsoptie in de e-mails die u ontvangt.

In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het leggen van het contact zijn opgeslagen, gewist.

X. Hosting

De website wordt gehost op servers van een dienstverlener in opdracht van ons.

Onze dienstverlener is:

SiteGround

De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft wanneer u de website bezoekt. De opgeslagen informatie is:

 • Browsertype en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd en datum van het serververzoek
 • IP-adres van het apparaat van de gebruiker

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 (1) (f) UK GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – en daarom worden serverlogbestanden geregistreerd.

De server van de website bevindt zich geografisch in het Verenigd Koninkrijk.

XI. Geotargeting

Wij gebruiken het IP-adres en andere door de gebruiker verstrekte informatie (bv. de postcode gebruikt voor registratie of bestelling) om regionale doelgroepen te benaderen (zogenaamde “geotargeting”).
De regionale doelgroepbenadering wordt bijvoorbeeld gebruikt om automatisch regionale aanbiedingen of advertenties te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van het IP-adres en eventuele andere door de gebruiker verstrekte informatie (bijv. postcode) is Art. 6 (1) (f) UK GDPR, gebaseerd op ons legitieme belang om een preciezere doelgroepbenadering te garanderen en zo aanbiedingen en reclame aan te bieden die relevanter zijn voor onze gebruikers.
Een deel van het IP-adres en de door de gebruiker verstrekte aanvullende informatie (bv. postcode) worden slechts verwerkt en niet afzonderlijk opgeslagen.

U kunt geotargeting voorkomen door bijvoorbeeld een VPN of proxyserver te gebruiken die een nauwkeurige lokalisatie verhindert. Bovendien kunt u, afhankelijk van de browser die u gebruikt, ook een lokalisatie in de desbetreffende browserinstellingen deactiveren (voor zover dit door de desbetreffende browser wordt ondersteund).

Wij gebruiken geotargeting op onze website voor de volgende doeleinden:

 • Klantbenadering
 • Advertentiedoeleinden

XII. Corporate webprofielen op sociale netwerken

Gebruik van bedrijfsprofielen op sociale netwerken

Instagram: Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Op ons bedrijfsprofiel geven we informatie en bieden Instagram-gebruikers de mogelijkheid tot communicatie. Als u een actie uitvoert op ons Instagram-bedrijfsprofiel (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Ons bedrijfsprofiel in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten.

Publicaties op het bedrijfsprofiel kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Advertentie
 • Klantencontact

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (a) VK AVG.

De gegevens die op het bedrijfsprofiel worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van ons Instagram corporate webprofiel en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons dan een informele e-mail naar e-mail. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden, klikt u hier:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland

Op ons bedrijfsprofiel geven we informatie en bieden we Twitter-gebruikers de mogelijkheid tot communicatie. Als u een actie uitvoert op ons Twitter-bedrijfsprofiel (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Ons bedrijfsprofiel in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten.

Publicaties op het bedrijfsprofiel kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten\
 • Informatie over diensten
 • Advertentie
 • Klantencontact

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (a) VK AVG.

De gegevens die op het bedrijfsprofiel worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van ons Twitter corporate webprofiel en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons dan een informele e-mail naar e-mail. Klik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twitter en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

Op ons bedrijfsprofiel geven we informatie en bieden we YouTube-gebruikers de mogelijkheid tot communicatie. Als u een actie uitvoert op ons YouTube-bedrijfsprofiel (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube, kunnen wij geen bindende uitspraken doen over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Ons bedrijfsprofiel in sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten.

Publicaties op het bedrijfsprofiel kunnen de volgende inhoud bevatten:

 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Advertentie
 • Klantencontact

Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (a) VK AVG.

De gegevens die op het bedrijfsprofiel worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van ons YouTube-bedrijfswebprofiel en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons dan een informele e-mail naar e-mail. Klik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

XIII. Gebruik van bedrijfsprofielen in professioneel georiënteerde netwerken

1. Omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken bedrijfsprofielen op professioneel georiënteerde netwerken. We zijn zakelijk aanwezig op de volgende professioneel georiënteerde netwerken:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Op onze site geven we informatie en bieden we gebruikers de mogelijkheid tot communicatie. Het bedrijfsprofiel wordt gebruikt voor sollicitaties, informatie, public relations en actieve sourcing.

Als u een actie uitvoert op ons bedrijfsprofiel (bijv. opmerkingen, bijdragen, likes etc.), kunt u persoonlijke gegevens (bijv. duidelijke naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maken.

Vanuit het carrièresegment van onze website heeft u via de bijbehorende links toegang tot ons sollicitatieportaal op LinkedIn. Op de LinkedIn-pagina kun je elektronische sollicitaties doorsturen. Indien een sollicitant van deze mogelijkheid gebruik maakt, kunnen persoonsgegevens via LinkedIn worden verwerkt.

Wij hebben geen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsprofiel. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van ons corporate webprofiel is art. 6 (1) (f) VK AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Ons corporate webprofiel dient om gebruikers te informeren over onze diensten. Elke gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te publiceren.

4. Duur van de opslag

We bewaren uw activiteiten en persoonlijke gegevens die zijn gepubliceerd via ons zakelijke webprofiel totdat u uw toestemming intrekt. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Bezwaar en wissen

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van ons corporate webprofiel en uw rechten als betrokkene doen gelden zoals vermeld onder IV. van dit privacybeleid. Stuur ons een informele e-mail naar het e-mailadres dat in dit privacybeleid wordt vermeld.

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden vindt u hier:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XIV. Netwerken voor inhoudslevering

Amazon CloudFront

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

We gebruiken functies van het Amazon CloudFront content delivery netwerk van Amazon Web Service Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (hierna Amazon CloudFront genoemd). Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via internet zijn verbonden om inhoud te leveren, met name grote mediabestanden zoals video’s. Amazon CloudFront biedt weboptimalisatie- en beveiligingsservices die we gebruiken om de laadtijden van onze website te verbeteren en deze te beschermen tegen misbruik. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Amazon CloudFront om bijvoorbeeld inhoud op te halen. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd in serverlogbestanden, de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht) en apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem).

Ga voor meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Amazon CloudFront naar: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

2. Doel van de gegevensverwerking

Amazon CloudFront-functies worden gebruikt om online applicaties en inhoud te leveren en te versnellen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 (1) (f) UK GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – en daarom worden serverlogbestanden geregistreerd.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet.

5. Bezwaar en wissen

Informatie over bezwaar- en verwijderingsopties met betrekking tot Amazon CloudFront is te vinden op: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

XV. Gebruik van plug-ins

Bij het gebruik van onze plug-ins vindt enige gegevensoverdracht van persoonlijke gegevens naar de VS plaats. Om passende waarborgen voor de bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU te waarborgen, vindt de doorgifte van gegevens aan en verwerking van gegevens door overeenkomstige verwerkers plaats op basis van passende waarborgen conform art. 46 en volgende UK AVG, in het bijzonder door het sluiten van zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming volgens art. 46 (2) (c) VK AVG. Een kopie van de betreffende garanties kunt u opvragen door ons een informele e-mail te sturen.

We gebruiken plug-ins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plug-ins staan hieronder vermeld:

Gebruik van Microsoft-reclame

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken functionaliteiten van de advertentieplug-in Microsoft Advertising van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052, Redmond, Washington, VS (hierna Microsoft genoemd). Met Microsoft Advertising kan voor een bedrijf reclame op Bing worden geplaatst, bijvoorbeeld om nieuwe klanten te werven. Wanneer gebruikers via deze advertentie naar onze site komen, ontvangen we het totale aantal gebruikers dat is doorgestuurd naar deze doelsite. Cookies van Microsoft worden op uw apparaat opgeslagen.

De volgende persoonsgegevens worden door Microsoft verwerkt:

 • IP adres
 • Apparaat- en browserinformatie
 • Een gebruikers-ID toegewezen door Microsoft
 • Verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht)

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Microsoft vindt u op:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

2. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken Microsoft Advertising om advertenties voor advertentiedoeleinden te analyseren, evalueren en optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt voorkomen dat Microsoft uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te blokkeren, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden hier bij Microsoft: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=en-US

Ga voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Microsoft naar:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Gebruik van Google Marketing Platform

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken het marketingplatform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd) . Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s). Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google door het gebruik van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom naar onze stand van kennis. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van het Google Marketing Platform is om relevante advertenties aan de gebruiker weer te geven, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meer dan één keer bekijken.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Het Google Marketing Platform bewaart uw gegevens totdat het genoemde doel is bereikt, waarbij de maximale opslagduur 18 maanden is.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden tegen Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Google AdSense

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google AdSense van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en zijn vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd). Met deze dienst plaatsen wij advertenties. Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s).

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Doel van de gegevensverwerking

Google evalueert de gegevens om conclusies te trekken over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. De gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of als de gegevens in opdracht van Google worden verwerkt.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden tegen Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Google AdWords

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google AdWords van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en zijn vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd). Met deze dienst plaatsen wij advertenties. Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s).

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Doel van de gegevensverwerking

We krijgen alleen kennis van het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd. We zullen geen informatie delen die kan worden gebruikt om u te identificeren. Het gebruik komt de traceerbaarheid niet ten goede.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en zijn vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd). Google Analytics onderzoekt onder meer de herkomst van bezoekers, hun verblijfsduur op individuele pagina’s en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van advertentiecampagnes beter kan worden gevolgd. Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens over advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze online aanwezigheid, zal Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze online-aanwezigheid zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de online-aanwezigheid te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de online-aanwezigheid samen te stellen en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de online-aanwezigheid en het internet. gebruik aan de exploitant van de online aanwezigheid. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het specifiek aanspreken van een doelgroep die al in eerste instantie interesse heeft getoond door de site te bezoeken.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet. Advertentiegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd door Google’s eigen verklaringen om delen van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de online aanwezigheid (inclusief uw IP-adres) aan Google voorkomen en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden tegen Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van Google-advertenties

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google Ads inclusief Google Ads Remarketing van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd).
We gebruiken Google Ads om advertenties te publiceren in Google Zoeken, op YouTube en andere websites. Daarnaast gebruiken we Google Remarketing om bezoekers aan te spreken voor advertentiedoeleinden. Met behulp van Google Ads Remarketing kunnen doelgroepen (“vergelijkbare doelgroepen”) worden aangemaakt, die bijvoorbeeld bepaalde pagina’s hebben bezocht. Dit maakt het mogelijk om de gebruiker op andere online-aanwezigheden te identificeren en gerichte advertenties weer te geven. Google plaatst een cookie op uw computer.

Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name:

 • de activiteit van de gebruiker (bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt),
 • apparaat- en browserinformatie (bijvoorbeeld het IP-adres en het besturingssysteem),
 • gegevens over de weergegeven advertenties (bijvoorbeeld welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en
 • gegevens over advertentiepartners (bijv. gepseudonimiseerde gebruikers-ID’s)

Door Google Ads te gebruiken, krijgen we inzicht in het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd. We gebruiken deze informatie niet voor trackingdoeleinden. Google kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan aan Google gelieerde ondernemingen en andere verwerkers.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om een specifieke groep aan te spreken met gerichte advertenties.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Recht om toestemming in te trekken en opties voor wissen

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Gebruik van Google ReCaptcha

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google ReCaptcha van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland. Het doel van deze tool is om te controleren of een gegevensinvoer compliant is en niet is uitgevoerd door een bot door het gedrag van een online aanwezigheidsbezoeker met betrekking tot verschillende kenmerken te analyseren en te verifiëren. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name muisbewegingen en op welke elementen is geklikt) en apparaat- en browserinformatie (met name tijd, IP-adres en besturingssysteem).
De gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geverifieerde Google-services zoals Gmail.

Ga voor meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google naar:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google ReCaptcha dient om onze online aanwezigheid te beschermen tegen misbruik.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden tegen Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Gravity Forms

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Gravity Forms van Rocketgenius Inc., 1620 Centerville Turnpike #102, Virginia Beach, VA 23464, VS (hierna Rocketgenius genoemd). Gravity Forms is een complete oplossing voor formulierbeheer voor WordPress. Dit dient om de presentatie van onze online aanwezigheidsinhoud te verbeteren. Rocketgenius zelf verwerkt geen persoonsgegevens en plaatst geen cookies voor de gebruiker.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Rocketgenius vindt u hier: https://www.gravityforms.com/privacy/

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de Gravity Form Plug-In dient ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van onze online aanwezigheid. We gebruiken deze plug-in om eenvoudig formulieren te maken, te integreren en op een aansprekende manier te presenteren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt voorkomen dat Rocketgenius uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Ga voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties met betrekking tot Rocketgenius naar: https://www.gravityforms.com/privacy/

Gebruik van LinkedIn

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (hierna te noemen LinkedIn). Elke keer dat u een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop “Aanbevelen” klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem).

Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Ga voor meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door LinkedIn naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in dient de bruikbaarheid van onze online aanwezigheid.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt voorkomen dat LinkedIn uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door het installeren van een scriptblokkering zoals NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser. Bovendien kan de overdracht worden voorkomen door uit te loggen van uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Via de volgende links kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door LinkedIn deactiveren:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controlsy

Voor meer informatie over de mogelijkheden van bezwaar tegen en verwijdering van LinkedIn kunt u terecht op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gebruik van Salesforce – Web-to-Lead

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Web-to-Lead, een add-on voor salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland (hierna Salesforce genoemd). Hierdoor kunnen gebruikers hun contactgegevens beschikbaar stellen aan het bedrijf dat de online aanwezigheid uitvoert. De functie Web-naar-lead in Salesforce kan worden gebruikt om leadgegevens van websitebezoekers te genereren. Hiervoor wordt een formulier aangemaakt voor het invullen van de voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, plaats en staat/provincie. Bovendien kunnen persoonlijke gegevens zoals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem) van de gebruiker worden opgeslagen en geëvalueerd.

Ga voor meer informatie over het verzamelen en bewaren van gegevens door Salesforce naar:
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy

2. Doel van de gegevensverwerking

Het contactformulier dient voor het werven van potentiële nieuwe klanten en hun contactgegevens.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Salesforce voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Ga voor meer informatie over bezwaren en rechtsmiddelen tegen Salesforce naar:
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Gebruik van WPML

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken WPML van OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (hierna WPML genoemd). WPML is een meertalige plug-in voor WordPress. We gebruiken WPML om onze online aanwezigheid in verschillende talen te presenteren. Wanneer u onze online aanwezigheid bezoekt, slaat WPML een cookie op uw apparaat op om de door u geselecteerde taalinstelling op te slaan. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina’s zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem).

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door WPML vindt u hier:
https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

2. Doel van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van WPML dient om onze online aanwezigheid meertalig te kunnen vertegenwoordigen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) VK AVG. Ons legitieme belang ligt in het aanspreken van bezoekers van onze online aanwezigheid in hun moedertaal.

4. Duur van de opslag

WPML slaat cookies op uw terminal op. Informatie over de opslagduur van cookies vindt u op: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-GDPR-compliance

5. Mogelijkheid tot bezwaar en wissen

U kunt voorkomen dat WPML uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, of door een scriptblokker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen WPML vindt u op:
https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

Gebruik van het Pardot Marketing Automation Systeem (“Pardot MAS”)

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken functionaliteiten van de B2B-marketingautomatisering en leadgeneratietool Pardot MAS van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, Verenigde Staten (hierna Pardot genoemd) en Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, München, Beieren, Duitsland (hierna Salesforce genoemd). Pardot maakt het mogelijk om landingspagina’s, registratieformulieren en e-mailcampagnes precies aan te spreken op een doelgroep en gepersonaliseerde content te bieden. Salesforce-cookies worden op uw apparaat opgeslagen.

De volgende persoonsgegevens worden door Pardot MAS verwerkt:

 • Apparaat informatie
 • Informatie over logbestanden, gebruikersgegevens
 • IP adres

Gegevens kunnen worden overgedragen naar Salesforce-servers in de VS. Salesforce heeft Binding Corporate Rules (BCR’s) aangenomen om de overdracht van persoonlijke gegevens van het VK naar Salesforce-locaties buiten het VK en de EU (derde landen) EU mogelijk te maken. U kunt de bindende bedrijfsregels van Salesforce vinden op: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true

U kunt ze ook opvragen door een informele e-mail te sturen naar support@salesforce.com.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Salesforce is te vinden op:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Pardot MAS helpt ons om het gebruik van B2B-marketing te automatiseren, klanten efficiënter te identificeren en leads te optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt voorkomen dat Salesforce uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te blokkeren, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Ga voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Salesforce naar:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

Gebruik van Google Tag Manager

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Google Tag Manager ( https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en zijn vertegenwoordiger in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd). Met Google Tag Manager kunnen tags van Google en services van derden worden beheerd en gebundeld en ingesloten op een online aanwezigheid. Tags zijn kleine code-elementen op een online aanwezigheid die onder meer worden gebruikt om bezoekersaantallen en gedrag te meten, de impact van online advertenties en sociale kanalen vast te leggen, remarketing en targeting te gebruiken en online aanwezigheid te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Het bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Google Tag Manager activeert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen. Informatie hierover vindt u in de passages over het gebruik van de betreffende diensten in deze privacyverklaring. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Ga voor meer informatie over de Google Tag Manager naar https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en bekijk het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl= nl .

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens ligt in de verzamelde en overzichtelijke administratie alsmede een efficiënte integratie van de diensten van derden.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet. Advertentiegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd door Google’s eigen verklaringen om delen van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de online aanwezigheid (inclusief uw IP-adres) aan Google voorkomen en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren:
https://adssettings.google.com

Meer informatie over bezwaar- en wismogelijkheden tegen Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van OpenStreetMap

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de OpenStreetMap-plug-in van de OpenStreetMap Foundation, OpenStreetMap Foundation St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk (hierna: OpenStreetMap). We gebruiken de OpenStreetMap-plug-in om geografische gegevens visueel weer te geven en in te bedden in onze online aanwezigheid. De volgende gegevens worden door OpenStreetMap verwerkt:

 • IP adres
 • Geografische gegevens (puntlijnen en gebieden met bijbehorende attributen en GPS-trackinggegevens)
 • Communicatiegerelateerde gegevens
 • Sessie metadata
 • Gebruikers-ID en inlognaam
 • Tijd en datum van toegang
 • E-mailadres gekoppeld aan het account
 • Netwerktoegangsgegevens

De aanbieder van deze online aanwezigheid heeft geen invloed op de gegevensoverdracht. De website, API-servers, databases en servers voor ondersteunende diensten bevinden zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door OpenStreetMaps vindt u hier: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

2. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van OpenStreetMap vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de online aanwezigheid aangegeven plaatsen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (a) VK AVG.

4. Duur van de opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Mogelijkheid tot intrekking van toestemming en wissen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door OpenStreetMap voorkomen door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de “Do Not Track”-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokkering zoals NoScript te installeren (https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in uw browser.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen OpenStreetMap is te vinden op: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Dit privacybeleid is tot stand gekomen met de hulp van DataGuard.