Your browser is no longer supported.
Unfortunately, Internet Explorer is not compatible with this website.

Please update to a more modern browser, such as:

microsoft edge

Microsoft Edge

google chrome

Google Chrome

firefox

Firefox

opera

Opera

Productaanvragen

Product(en) waarin ik geïnteresseerd ben

U heeft momenteel geen producten in uw winkelwagen, ga verder met browsen en selecteer een of meerdere producten.

Offerte aanvragen

Ga door met browsen

Privacybeleid

Industriële fysica Privacybeleid

I. Identity and contact details of the data controller. 

The data controller responsible in accordance with the purposes of the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) and other data protection regulations is:

Industrial Physics
40 McCullough Drive
New Castle, DE 19720
United States
+1 302 613 5600
info@industrialphysics.com
www.industrialphysics.com

II. Contact details of the data protection officer. 

The designated data protection officer is:

DataCo International UK Limited
c/o One Peak Partners, 41 Great Pulteney Street 2nd floor
London W1F 9NZ
United Kingdom
+44 20 3318 17 18
www.dataguard.co.uk

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website met onze inhoud en diensten aan te bieden. De regelmatige verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn onder meer gevallen waarin voorafgaande toestemming technisch niet kan worden verkregen en waarin de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wanneer toestemming gepast is voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) (a) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen om de toestemming van de betrokkene te verkrijgen voor de verwerking van zijn gegevens.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) (b) UK GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele activiteiten uit te voeren.

Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) (c) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 (1) (d) UK GDPR als rechtsgrondslag dienen.

Indien de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of die van een derde, en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het belang van eerstgenoemde, zal Art. 6 (1) (f) UK GDPR dienen als rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of beperkt zodra het doel van de opslag ervan is verwezenlijkt. Aanvullende opslag kan plaatsvinden indien dit wordt voorgeschreven door internationale regelgeving, wetten of andere relevante voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Beperking of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer de in de voornoemde normen vastgelegde opslagtermijn verstrijkt, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard om het betrokken contract te sluiten of uit te voeren.

IV. Rechten van de betrokkene.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR van het Verenigd Koninkrijk en hebt u de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens door hem worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • The purpose for which the personal data is processed.
 • The categories of personal data being processed.
 • The recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed.
 • The planned duration of the storage of your personal data or, if specific information is not available, criteria for determining the duration of storage.
 • The existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning you or to object to such processing.
 • The existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 • Where personal data are not collected from you any available information as to their source.
 • The existence of automated decision-making including profiling under Article 22 (1) and Article 22 (4) UK GDPR and, in certain cases, meaningful information about the data processing system involved, and the scope and intended result of such processing on the data subject.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zullen worden doorgegeven. In dit verband kunt u dan verzoeken om de passende garanties in overeenstemming met Art. 46 UK GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U heeft recht op rectificatie en/of wijziging van de gegevens indien de door u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de gegevens onverwijld corrigeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden:

 • If you challenge the accuracy of your personal data for a period that enables the data controller to verify the accuracy of your personal data.
 • The processing is unlawful, and you oppose the erasure of the personal data and instead request the restriction of their use instead.
 • The data controller or its representative no longer need the personal data for the purpose of processing, but you need it to assert, exercise or defend legal claims; or
 • If you have objected to the processing pursuant to Art. 21 (1) UK GDPR and it is not yet certain whether the legitimate interests of the data controller override your interests.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag van gegevens – alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting tot verwijdering

Indien u de verantwoordelijke voor de verwerking verzoekt uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, dient hij dit onmiddellijk te doen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Personal data concerning you is no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed.
 • You withdraw your consent on which the processing is based pursuant to Art. 6 (1) (a) and Art. 9 (2) (a) UK GDPR and where there is no other legal basis for processing the data.
 • According to Art. 21 (1) UK GDPR you object to the processing of the data and there are no longer overriding legitimate grounds for processing, or you object pursuant to Art. 21 (2) UK GDPR.
 • Your personal data has been processed unlawfully.
 • The personal data must be deleted to comply with a legal obligation in applicable law to which the data controller is subject.
 • Your personal data was collected in relation to information society services offered pursuant to Art. 8 (1) UK GDPR.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en de gegevens moet wissen op grond van Art. 17 (1) UK GDPR, neemt hij passende maatregelen, waaronder technische middelen, om gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat een verzoek is ingediend om alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten om het proces uit te voeren.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • to exercise the right to freedom of speech and information.
 • to fulfil a legal obligation required by the law of the Union or Member States to which the data controller is subject, or to perform a task of public interest or in the exercise of public authority delegated to the representative.
 • for reasons of public interest in the field of public health pursuant to Art. 9 (2) (h) and Art. 9 (2) (i) and Art. 9 (3) UK GDPR.
 • for archival purposes of public interest, scientific or historical research purposes or for statistical purposes pursuant to Art. 89 (1) UK GDPR, to the extent that the law referred to in subparagraph (a) is likely to render impossible or seriously affect the achievement of the objectives of that processing, or
 • to enforce, exercise or defend legal claims.

5. Recht op informatie

Indien u het recht van rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking over de voor de verwerking verantwoordelijke hebt, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de rectificatie of uitwissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U behoudt zich het recht voor om door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden ingelicht over de ontvangers van uw gegevens.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de voor de verwerking verantwoordelijke die de gegevens aanvankelijk heeft ontvangen, aan een andere persoon te laten overdragen, indien:

 • the processing is based on consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR or Art. 9 (2) (a) UK GDPR or performance of a contract in accordance with Art. 6 (1) (b) UK GDPR and
 • the processing is done by automated means.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene persoon aan de andere door te geven, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen worden niet aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd.

7. Recht van bezwaar

Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) (e) of 6 (1) (f) UK GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering in verband met direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluiten per geval, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat rechtsgevolgen heeft of u in wezenlijke mate treft op een soortgelijke wijze. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 • is required for the conclusion or execution of a contract between you and the data controller,
 • is permitted by the Union or Member State legislation to which the data controller is subject, and where such legislation contains appropriate measures to safeguard your rights and freedoms and legitimate interests, or
 • is based on your explicit consent.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van Art. 9 (1) UK GDPR, tenzij Art. 9 (2) (a) of Art. 9 (2) (b) UK GDPR van toepassing is, en er redelijke maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, met inbegrip van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger bijstand te verkrijgen, om uw mening over de zaak kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat waar u verblijft, of waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR van het Verenigd Koninkrijk. Indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de ICO indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens hebben gebruikt en/of van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Het adres van de ICO: Information Commissioner´s Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF Hulplijnnummer: 0303 123 1113 ICO : https://www.ico.org.uk

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig art. 78 UK GDPR.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en relevante informatie van het computersysteem van het oproepende apparaat.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Browser type and version used
 • The user’s operating system
 • The user’s internet service provider
 • The IP address of the user
 • Date and time of access
 • Web pages from which the user’s system accessed our website
 • Web pages accessed by the user’s system through our website

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk voor de aflevering van de website op de computer van de gebruiker. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

Voor de bovengenoemde doeleinden is ons gerechtvaardigd belang gelegen in de verwerking van gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) UK GDPR.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logfiles is Art. 6 (1) (f) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. De sessie is voltooid wanneer het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is voltooid.

5. Bezwaar en wissen

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, alsmede het opslaan van gegevens in logbestanden, zijn van essentieel belang voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar maken tegen de bovengenoemde processen.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser bij heropening van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Language settings

Wij gebruiken ook cookies op onze website, die ons in staat stellen het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Als gevolg daarvan zullen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Entered search queries
 • Frequency of page views
 • Use of website functionalities

De op deze wijze verzamelde gebruikersgegevens worden door middel van technische maatregelen gepseudonimiseerd. Het is derhalve niet mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die de site bezoekt. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technische cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze vereisen dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende doeleinden:

 • Applying language settings
 • Storage of search terms

De door technische cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Wij gebruiken cookies om u een vlotte ervaring te bieden wanneer u onze website gebruikt en om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken, zodat wij u relevante inhoud kunnen bieden en de dienst die wij u leveren voortdurend kunnen verbeteren.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van niet-technische cookies is Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies is Art. 6 (1) (f) UK GDPR, legitieme belangen.

4. Duur van de opslag en mogelijkheid van bezwaar en wissing

Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Als u de Safari-browser versie 12.1 of hoger gebruikt, worden cookies na zeven dagen automatisch verwijderd. Dit geldt ook voor opt-out cookies, die worden gebruikt om het gebruik van trackingmechanismen te voorkomen.

VII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website gratis abonneren op een nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven:

 • Email address
 • Last name
 • First name
 • Telephone / mobile phone number
 • Address

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief aan de ontvanger te bezorgen.

Aanvullende persoonsgegevens als onderdeel van het registratieproces worden verzameld om misbruik van de diensten of van het e-mailadres te voorkomen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt na registratie voor de nieuwsbrief is Art. 6 (1) (a) UK GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Bezwaar en wissen

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. Daartoe bevat elke nieuwsbrief een “opt-out”-link.

Via deze weg is het ook mogelijk de toestemming voor de opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

VIII. Contact via e-mail

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt contact met ons opnemen via het op onze website vermelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Als u besluit contact op te nemen met een van de partners in het verkoopnetwerk, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de partner, zodat zij contact met u kunnen opnemen over uw vraag.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

Indien u via e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een e-mail is Art. 6 (1) (f) UK GDPR. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) (b) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie definitief is opgelost.

5. Bezwaar en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

Industrial Physics biedt u de mogelijkheid om, indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, gebruik te maken van een afmeldingsoptie in de e-mails die u ontvangt.

In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het leggen van het contact zijn opgeslagen, gewist.

IX. Contactformulier

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Reason for contact / Type of service
 • Brand / Model
 • Email address
 • Last name
 • First name
 • Company
 • Address
 • Telephone / mobile phone number
 • Preferred method of contact
 • IP address of the user’s device
 • Date and time of contact

Als onderdeel van het verzendingsproces zal uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens worden verkregen en zal naar dit privacybeleid worden verwezen.


We gebruiken Gravity Forms om de gegevens in de contactformulieren vast te leggen, we bewaren ze lokaal gedurende 90 dagen
We gebruiken de volgende plugins (door Gravity+ ontwikkelaar) om de gegevens (Inquiry, Service, Quote forms) vanuit de WordPress database naar Salesforce te sturen (beide richtingen) via de SalesForce REST API

 • Gravity Forms + Salesforce: API
 • Gravity Forms Dynamic Population Pro
 • Gravity Forms Dynamic Population Pro: Salesforce


U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Als u besluit contact op te nemen met een van de partners in het verkoopnetwerk, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de partner, zodat zij contact met u kunnen opnemen over uw vraag.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor het leggen van contact. Indien u per e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook ons noodzakelijk rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) (a) UK GDPR indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een e-mail is Art. 6 (1) (f) UK GDPR. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) (b) UK GDPR.

4. Duur van de opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het Contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten onomstotelijk zijn opgehelderd.

5. Bezwaar en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

Industrial Physics biedt u de mogelijkheid om, indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, gebruik te maken van een afmeldingsoptie in de e-mails die u ontvangt.

In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het leggen van het contact zijn opgeslagen, gewist.

X. Hosting

De website wordt gehost op servers van een dienstverlener in opdracht van ons.

Onze dienstverlener is:

SiteGround

De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft wanneer u de website bezoekt. De opgeslagen informatie is:

 • Browser type and version
 • Used operating system
 • Referrer URL
 • Hostname of the accessing computer
 • Time and date of the server request
 • IP address of the user’s device

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 (1) (f) UK GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – en daarom worden serverlogbestanden geregistreerd.

De server van de website bevindt zich geografisch in het Verenigd Koninkrijk.

XI. Geotargeting

Wij gebruiken het IP-adres en andere door de gebruiker verstrekte informatie (bv. de postcode gebruikt voor registratie of bestelling) om regionale doelgroepen te benaderen (zogenaamde “geotargeting”).
De regionale doelgroepbenadering wordt bijvoorbeeld gebruikt om automatisch regionale aanbiedingen of advertenties te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van het IP-adres en eventuele andere door de gebruiker verstrekte informatie (bijv. postcode) is Art. 6 (1) (f) UK GDPR, gebaseerd op ons legitieme belang om een preciezere doelgroepbenadering te garanderen en zo aanbiedingen en reclame aan te bieden die relevanter zijn voor onze gebruikers.
Een deel van het IP-adres en de door de gebruiker verstrekte aanvullende informatie (bv. postcode) worden slechts verwerkt en niet afzonderlijk opgeslagen.

U kunt geotargeting voorkomen door bijvoorbeeld een VPN of proxyserver te gebruiken die een nauwkeurige lokalisatie verhindert. Bovendien kunt u, afhankelijk van de browser die u gebruikt, ook een lokalisatie in de desbetreffende browserinstellingen deactiveren (voor zover dit door de desbetreffende browser wordt ondersteund).

Wij gebruiken geotargeting op onze website voor de volgende doeleinden:

 • Customer approach
 • Advertising purposes

XII. Corporate webprofielen op sociale netwerken

Use of corporate profiles on social networks

Instagram: Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

On our company profile we provide information and offer Instagram users the possibility of communication. If you carry out an action on our Instagram company profile (e.g. comments, contributions, likes etc.), you may make personal data (e.g. clear name or photo of your user profile) public. However, as we generally or to a large extent have no influence on the processing of your personal data by Instagram, we cannot make any binding statements regarding the purpose and scope of the processing of your data.
Our corporate profile in social networks is used for communication and information exchange with (potential) customers.

Publications on the company profile can contain the following content:

 • Information about products
 • Information about services
 • Advertisement
 • Customer contact

Every user is free to publish personal data.

The legal basis for data processing is Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

The data generated on the company profile are not stored in our own systems.

You can object at any time to the processing of your personal data that we collect within the framework of your use of our Instagram corporate web profile and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal email to email. For further information on the processing of your personal data by Instagram and the corresponding objection options, please click here:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

On our company profile we provide information and offer Twitter users the possibility of communication. If you carry out an action on our Twitter company profile (e.g. comments, contributions, likes etc.), you may make personal data (e.g. clear name or photo of your user profile) public. However, as we generally or to a large extent have no influence on the processing of your personal data by Twitter, we cannot make any binding statements regarding the purpose and scope of the processing of your data.
Our corporate profile in social networks is used for communication and information exchange with (potential) customers.

Publications on the company profile can contain the following content:

 • Information about products\
 • Information about services
 • Advertisement
 • Customer contact

Every user is free to publish personal data.

The legal basis for data processing is Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

The data generated on the company profile are not stored in our own systems.

You can object at any time to the processing of your personal data that we collect within the framework of your use of our Twitter corporate web profile and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal email to email. For further information on the processing of your personal data by Twitter and the corresponding objection options, please click here:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

On our company profile we provide information and offer YouTube users the possibility of communication. If you carry out an action on our YouTube company profile (e.g. comments, contributions, likes etc.), you may make personal data (e.g. clear name or photo of your user profile) public. However, as we generally or to a large extent have no influence on the processing of your personal data by YouTube, we cannot make any binding statements regarding the purpose and scope of the processing of your data.
Our corporate profile in social networks is used for communication and information exchange with (potential) customers.

Publications on the company profile can contain the following content:

 • Information about products
 • Information about services
 • Advertisement
 • Customer contact

Every user is free to publish personal data.

The legal basis for data processing is Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

The data generated on the company profile are not stored in our own systems.

You can object at any time to the processing of your personal data that we collect within the framework of your use of our YouTube corporate web profile and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal email to email. For further information on the processing of your personal data by YouTube and the corresponding objection options, please click here:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

XIII. Use of corporate profiles in professionally oriented networks

1. Scope of data processing

We use corporate profiles on professionally oriented networks. We maintain a corporate presence on the following professionally oriented networks:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

On our site we provide information and offer users the possibility of communication. The corporate profile is used for job applications, information, public relations, and active sourcing.

If you carry out an action on our company profile (e.g. comments, contributions, likes etc.), you may make personal data (e.g. clear name or photo of your user profile) public.

From our website’s career segment, you can access our application portal on LinkedIn via the corresponding links. On the LinkedIn page you can forward electronic applications. If an applicant uses this option, personal data may be processed via LinkedIn.

We do not have any information on the processing of your personal data by the companies jointly responsible for the corporate profile. Further information can be found in the privacy policy of LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of your data in connection with the use of our corporate web profile is Art. 6 (1) (f) UK GDPR.

3. Purpose of the data processing

Our corporate web profile serves to inform users about our services. Every user is free to publish personal data.

4. Duration of storage

We store your activities and personal data published via our corporate web profile until you withdraw your consent. In addition, we comply with the statutory retention periods.

5. Objection and erasure

You can object at any time to the processing of your personal data which we collect within the scope of your use of our corporate web profile and assert your rights as a data subject mentioned under IV. of this privacy policy. Please send us an informal email to the email address stated in this privacy policy.

You can find further information on objection and erasure options here:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XIV. Content delivery networks

Amazon CloudFront

1. Description and scope of data processing

We use functions of the Amazon CloudFront content delivery network of Amazon Web Service Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (hereinafter referred to as Amazon CloudFront). A Content Delivery Network (CDN) is a network of regionally distributed servers connected via the Internet to deliver content, especially large media files such as videos. Amazon CloudFront provides web optimization and security services that we use to improve the load times of our website and protect it from misuse. When you visit our website, a connection will be established to Amazon CloudFront’s servers to retrieve content, for example. This allows personal data to be stored and evaluated in server log files, the user’s activity (in particular which pages have been visited) and device and browser information (in particular the IP address and the operating system).

For more information on Amazon CloudFront’s collection and storage of data, please visit: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

2. Purpose of data processing

Amazon CloudFront features are used to deliver and accelerate online applications and content.

3. Legal basis for data processing

The data is collected on the basis of Art. 6 (1) (f) UK GDPR. The website operator has a legitimate interest in the technically error-free presentation and optimization of his website – and server log files are therefore recorded.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored as long as necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law.

5. Objection and erasure

Information about objection and erasure options regarding Amazon CloudFront can be found at: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

XV. Use of Plugins

When using our plugins, some data transfer of personal data to the USA takes place. To ensure appropriate guarantees for the protection of the transfer and processing of personal data outside the EU, the transfer of data to and processing of data by corresponding processors takes place on the basis of appropriate guarantees pursuant to Art. 46 et seq. UK GDPR, in particular by concluding so-called standard data protection clauses pursuant to Art. 46 (2) (c) UK GDPR. A copy of the appropriate guarantees can be requested by sending us an informal email.

We use plugins for various purposes. The plugins used are listed below:

Gebruik van Microsoft-reclame

1. Scope of processing of personal data

We use functionalities of the advertising plugin Microsoft Advertising of Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 98052, Redmond, Washington, USA (hereinafter referred to as Microsoft). With Microsoft Advertising, advertising can be placed on Bing for a company, for example to acquire new customers. When users come to our site through this advertisement, we receive the total number of users that have been redirected to this target site. Cookies from Microsoft are stored on your device.

The following personal data is processed by Microsoft:

 • IP address
 • Device and browser information
 • A user ID assigned by Microsoft
 • Referrer URL (website from which you accessed our website)

Further information on the collection and storage of data by Microsoft can be found at:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

2. Purpose of data processing

We use Microsoft Advertising to analyse, evaluate and optimize ads for advertising purposes.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdaw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You can prevent Microsoft from collecting and processing your personal data by blocking the storage of third-party cookies on your computer, by using the “Do Not Track” feature of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

You can opt-out of having your personal information used for promotional purposes here at Microsoft: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=en-US

For further information on objection and erasure options against Microsoft, please visit:
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Gebruik van Google Marketing Platform

1. Scope of processing of personal data

We use the marketing platform of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and the representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data about the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data from advertising partners (in particular pseudonymised user IDs). Based on the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection with Google’s server.

We have no influence on the scope and further use of the data collected by Google through the use of this tool and therefore inform you according to our state of knowledge. If you are registered with a Google service, Google can assign the visit to your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, it is possible that the provider may find out and store your IP address.

Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Purpose of data processing

The purpose of using the Google Marketing Platform is to serve relevant ads to the user, to improve campaign performance reports, or to prevent users from viewing the same ads more than once.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

The Google Marketing Platform stores your data until the mentioned purpose is fulfilled, whereby the maximum storage duration is 18 months.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Google AdSense

1. Scope of processing of personal data

We use Google AdSense from Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). With this service we place advertisements. Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and operating system), data about the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data from advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Purpose of data processing

Google evaluates the data in order to draw conclusions about your user behaviour with regard to the AdSense advertisements. The data can also be passed on to third parties if there is a legal obligation to do so or if the data is processed on behalf of Google.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Google AdWords

1. Scope of processing of personal data

We use Google AdWords of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). With this service we place advertisements. Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and operating system), data about the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data from advertising partners (in particular pseudonymised user IDs).

Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Purpose of data processing

We only obtain knowledge of the total number of users who have responded to our advertisement. We will not share any information that could be used to identify you. The use does not serve the traceability.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Gebruik van Google Analytics

1. Scope of processing of personal data

We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). Google Analytics examines, among other things, the origin of visitors, their length of stay on individual pages and the use of search engines, thus allowing better monitoring of the success of advertising campaigns. Google places a cookie on your computer. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and browser information (in particular the IP address and the operating system), data on the advertisements displayed (in particular which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and also data on advertising partners (in particular pseudonymised user IDs). The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. However, if IP anonymization is enabled on this online presence, Google will previously truncate your IP address within member states of the European Union or other signatory states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a Google server in the USA and shortened there.

On behalf of the operator of this online presence, Google will use this information to evaluate your use of the online presence, to compile reports on the activities of the online presence and to provide further services associated with the use of the online presence and the Internet use to the operator of the online presence. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not combined with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of our website.

Further information on the collection and storage of data by Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Purpose of data processing

The purpose of processing personal data is to specifically address a target group that has already expressed an initial interest by visiting the site.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google’s own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months respectively.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the online presence (including your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van Google-advertenties

1. Scope of processing of personal data

We use Google Ads including Google Ads Remarketing of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (hereinafter referred to as Google).
We use Google Ads to publish advertisements in Google Search, on YouTube and other websites. In addition, we use Google Remarketing to address visitors for advertising purposes. With the help of Google Ads Remarketing, target groups (“similar target groups”) can be created, which, for example, have accessed certain pages. This makes it possible to identify the user on other online presences and display targeted advertising. Google sets a cookie on your computer.

This allows personal data to be stored and evaluated, in particular:

 • the user’s activity (e.g., which pages have been visited and which elements have been clicked on),
 • device and browser information (e.g., the IP address and the operating system),
 • data on the advertisements displayed (e.g., which advertisements have been displayed and whether the user has clicked on them) and
 • data on advertising partners (e.g., pseudonymised user IDs)

By using Google Ads, we obtain knowledge of the total number of users who have responded to our ad. We do not use this information for tracking purposes. Google may transfer your personal data to Google affiliates and other processors.

Further information on the collection and storage of data by Google can be found here: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Purpose of data processing

The purpose of processing personal data is to address a specific group with targeted advertising.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g., for tax and accounting purposes.

5. Right to withdraw consent and erasure options

You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out based on the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at: https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en

Gebruik van Google ReCaptcha

1. Scope of processing of personal data

We use Google ReCaptcha of the provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and the representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland. The purpose of this tool is to verify that a data entry is compliant and has not been performed by a bot by analysing and authenticating the behaviour of an online presence visitor with respect to various characteristics. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular mouse movements and which elements were clicked on) and device and browser information (in particular time, IP address and operating system).
The data will not be associated with any data that may be collected or used in connection with the parallel use of authenticated Google services such as Gmail.

For more information about the collection and storage of data by Google, please visit:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

2. Purpose of data processing

The use of Google ReCaptcha serves to protect our online presence from misuse.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Gebruik van Gravity Forms

1. Scope of processing of personal data

We use Gravity Forms of Rocketgenius Inc., 1620 Centerville Turnpike #102, Virginia Beach, VA 23464, USA (Hereinafter referred to as Rocketgenius). Gravity Forms is a complete form management solution for WordPress. This serves to improve the presentation of our online presence content. Rocketgenius itself does not process any personal data and does not set any cookies for the user.

Further information on the collection and storage of data by Rocketgenius can be found here: https://www.gravityforms.com/privacy/

2. Purpose of data processing

The use of the Gravity Form Plug-In serves the improvement of the user friendliness of our online presence. We use this plug-in to easily create, integrate and present forms in an appealing way.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent Rocketgenius from collecting and processing your personal data by preventing the storage of third-party cookies on your computer, by using the “Do Not Track” feature of a supporting browser, by disabling the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

For more information about objection and erasure options regarding Rocketgenius, please visit: https://www.gravityforms.com/privacy/

Gebruik van LinkedIn

1. Scope of processing of personal data

We use functions of the network LinkedIn. The provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (Hereafter referred to as LinkedIn). Each time you access one of our pages that contains LinkedIn functions, a connection is established to LinkedIn servers. LinkedIn will be informed that you have visited our website with your IP address. If you click the LinkedIn “Recommend” button and are logged into your LinkedIn account, LinkedIn will be able to associate your visit to our website with you and your user account. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on) and device and browser information (in particular the IP address and the operating system).

We would like to point out that, as the provider of the pages, we have no knowledge of the content of the transmitted data or its use by LinkedIn. For more information on LinkedIn’s collection and storage of data, please visit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Purpose of data processing

The use of the LinkedIn Plugin serves the usability of our online presence.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You can prevent LinkedIn from collecting and processing your personal data by preventing the storage of third-party cookies on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser. Furthermore, the transmission may be prevented by logging out of your LinkedIn account before accessing our website.

The following links will allow you to deactivate the use of your personal data by LinkedIn:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controlsy

For further information on the possibilities of objection to and erasure from LinkedIn, please visit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gebruik van Salesforce – Web-to-Lead

1. Scope of processing of personal data

We use Web-to-Lead, an add-on to the salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany (Hereinafter referred to as Salesforce). This enables users to make their contact data available to the company running the online presence. The Web-to-Lead feature in Salesforce can be used to generate lead information from Web site visitors. For this purpose, a form is created for entering the first name, surname, e-mail address, company, city and state / province. In addition, personal data such as device and browser information (in particular the IP address and operating system) of the user can be stored and evaluated.

For more information on Salesforce’s collection and retention of data, please visit:
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy

2. Purpose of data processing

The contact form serves the acquisition of potential new customers and their contact data.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Salesforce by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

For more information on objections and remedies to Salesforce, visit:
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Gebruik van WPML

1. Scope of processing of personal data

We use WPML of OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (Hereinafter referred to as WPML). WPML is a multilingual plugin for WordPress. We use WPML to present our online presence in different languages. When you visit our online presence, WPML stores a cookie on your device to store the language setting you have selected. This allows personal data to be stored and evaluated, in particular the user’s activity (in particular which pages have been visited and which elements have been clicked on) as well as device and browser information (in particular the IP address and the operating system).

Further information on the collection and storage of data by WPML can be found here:
https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

2. Purpose of the data processing of personal data

The use of WPML serves to be able to represent our online presence multilingually.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for data processing is Art. 6 (1) (f) UK GDPR. Our legitimate interest lies in addressing visitors to our online presence in their native language.

4. Duration of storage

WPML stores cookies on your terminal. You can find information on the storage duration of cookies at: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-GDPR-compliance

5. Possibility of objection and erasure

You can prevent WPML from collecting and processing your personal data by preventing the storage of third-party cookies on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

You can find further information on objection and erasure options against WPML at:
https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

Gebruik van het Pardot Marketing Automation Systeem (“Pardot MAS”)

1. Scope of processing of personal data

We use functionalities of the B2B marketing automation and lead generation tool Pardot MAS from Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, United States (hereinafter referred to as Pardot) and Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Bavaria, Germany (hereinafter referred to as Salesforce). Pardot enables landing pages, registration forms and e-mail campaigns to be addressed precisely to a target group and to provide personalized content. Salesforce cookies are stored on your device.

The following personal data is processed by Pardot MAS:

 • Device information
 • Information about log files, user data
 • IP address

Data can be transferred to Salesforce servers in the USA. Salesforce has adopted Binding Corporate Rules (BCRs) to enable the transfer of personal data from the UK to Salesforce locations outside the UK and EU (third countries)EU. You can find Salesforce’s Binding Corporate Rules at: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true

You can also request them by an informal email to support@salesforce.com.

Further information on the collection and storage of data by Salesforce can be found at:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

2. Purpose of data processing

The use of Pardot MAS helps us to automate the use of B2B marketing, identify customers more efficiently and optimize leads.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law, e.g. for tax and accounting purposes.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You can prevent Salesforce from collecting and processing your personal data by blocking the storage of third-party cookies on your computer, by using the “Do Not Track” feature of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

For further information on objection and erasure options against Salesforce, please visit:
https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

Gebruik van Google Tag Manager

1. Scope of processing of personal data

We use the Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA and its representative in the Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (Hereinafter referred to as Google). With Google Tag Manager, tags from Google and third-party services can be managed and bundled and embedded on an online presence. Tags are small code elements on an online presence that are used, among other things, to measure visitor numbers and behaviour, capture the impact of online advertising and social channels, use remarketing and targeting, and test and optimize online presences. When a user visits the online presence, the current tag configuration is sent to the user’s browser. It contains statements about which tags are to be triggered. Google Tag Manager triggers other tags that may themselves collect data. You will find information on this in the passages on the use of the corresponding services in this data protection declaration. Google Tag Manager does not access this data.

For more information about the Google Tag Manager, please visit https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html and see Google’s privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=en.

2. Purpose of data processing

The purpose of the processing of personal data lies in the collected and clear administration as well as an efficient integration of the services of third parties.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

Your personal information will be stored for as long as is necessary to fulfil the purposes described in this Privacy Policy or as required by law. Advertising data in server logs is anonymized by Google’s own statements to delete parts of the IP address and cookie information after 9 and 18 months respectively.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by Google by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the online presence (including your IP address) to Google and to prevent the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With the following link you can deactivate the use of your personal data by Google:
https://adssettings.google.com

Further information on objection and erasure options against Google can be found at:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Gebruik van OpenStreetMap

1. Scope of processing of personal data

We use the OpenStreetMap plugin from the OpenStreetMap Foundation, OpenStreetMap Foundation St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom (Hereinafter: OpenStreetMap). We use the OpenStreetMap plugin to visually display geographic data and embed it on our online presence. The following data is processed by OpenStreetMap:

 • IP-address
 • Geographical data (point lines and areas with associated attributes and GPS tracking data)
 • Communication-related data
 • Session metadata
 • User ID and login name
 • Time & date of access
 • E-Mail address linked to the account
 • Network access data

The provider of this online presence has no influence on the data transfer. The website, API servers, databases and servers for support services are currently located in the United Kingdom and the Netherlands.

Further information on the collection and storage of data by OpenStreetMaps can be found here: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

2. Purpose of data processing

The use of OpenStreetMap takes place in the interest of an appealing representation of our online offers and an easy findability of the places indicated by us on the online presence.

3. Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal data is the user’s given consent in accordance with Art. 6 (1) (a) UK GDPR.

4. Duration of storage

We have no information about the duration of the storage.

5. Possibility of withdrawal of consent and erasure

You have the right to withdraw your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the withdrawal.

You may prevent the collection and processing of your personal data by OpenStreetMap by preventing the storage of cookies by third parties on your computer, by using the “Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your browser.

Further information on objection and erasure options against OpenStreetMap can be found at: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

This privacy policy has been created with the assistance of DataGuard.